Soki i nektary owocowe

Definicje soku owocowego oraz nektaru owocowego, a także ich wymagania jakościowe określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 494, z późn. zm.)

Nazwa żywności – np.  sok,  nektar  wraz   ze   wskazaniem   nazwy owocu, z którego wyrób wyprodukowano. W przypadku produktu z więcej niż jednego gatunku  owoców,  nazwę  uzupełnia  się  wykazem  owoców  użytych  do  ich  wytworzenia, w kolejności malejącego udziału tych owoców. Wykaz może być zastąpiony określeniem „wieloowocowy” lub innym o podobnym znaczeniu lub wskazaniem liczby owoców użytych do ich wytworzenia. Nazwę uzupełnia się informacją o zabiegu przetworzenia jakiemu została poddana żywność, np. „pasteryzowany”,

Wykaz składników – poprzedza się nagłówkiem zawierającym wyraz „składniki”. Należy w nim umieścić wszystkie składniki środka spożywczego w kolejności malejącej ich masy w momencie użycia przy wytwarzaniu tego środka spożywczego. Dodana woda oraz dodane produkty lotne wymieniane są w kolejności według ich masy w produkcie gotowym. Dodatki do żywności muszą być oznaczone nazwą funkcji technologicznej, po której podana jest ich szczegółowa nazwa lub numer E, np. „regulator kwasowości - kwas cytrynowy” lub „regulator kwasowości - E 330”,

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji – nazwa substancji alergennej, np. dwutlenek siarki w stężeniach powyżej 10 mg/kg, jest podkreślona w wykazie składników za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła. 

Oznaczanie ilościowe składników – w przypadku gdy dany składnik występuje w nazwie środka spożywczego lub jest podkreślony na etykiecie słownie lub graficznie podajemy jego procentową zawartość w produkcie. Informacja ta znajduje  się albo w nazwie  środka spożywczego, albo bezpośrednio przy niej lub w wykazie składników w powiązaniu z danym składnikiem, np. „sok jabłkowy 60%,  sok gruszkowy 40%,

Ilość netto żywności – ilość netto może być poprzedzona wyrażeniem: "objętość netto" lub "zawartość netto". Objętość netto podaje się w mililitrach (ml lub mL), centylitrach (cl lub cL), litrach (l lub L) centymetrach sześciennych (cm3) lub decymetrach sześciennych (dm3) z użyciem czcionki, której wysokość wynosi minimum: 2 mm - dla produktu o objętości do 50 ml; 3 mm - dla produktu o objętości powyżej 50 ml do 200 ml; 4 mm - dla produktu o objętości powyżej 200 ml do 1000 ml; 6 mm - dla produktu o objętości powyżej 1 l. Podając objętość netto nie uwzględnia się tolerancji (±),

Data minimalnej trwałości – datę poprzedza sformułowanie: „Najlepiej spożyć przed …” – gdy data zawiera oznaczenie dnia lub „Najlepiej spożyć przed końcem …” – w innych przypadkach. Tym sformułowaniom towarzyszy sama data, albo odesłanie do miejsca, gdzie data jest podana w etykietowaniu (np. patrz wieczko). Data składa się z dnia, miesiąca i roku, w takiej kolejności oraz w niekodowanej formie, np.  „12-05-2018”.

Warunki przechowywania – podaje się zaraz pod datą minimalnej trwałości,

Dane producenta – imię, nazwisko oraz adres,

Minimalna zawartość soku owocowego, przecieru owocowego lub ich mieszaniny w oznakowaniu nektarów owocowych (podaję się w tym samym polu widzenia co nazwę środka spożywczego przy użyciu określenia „zawartość owoców minimum ... %”)

Dodatkowe wymagania – nazwa żywności oraz objętość netto muszą znajdować się w jednym polu widzenia, tj. na jednej stronie opakowania. Nazwę żywności, wykaz składników, datę minimalnej trwałości, warunki przechowywania oraz dane producenta podaje się w sposób zapewniający wyraźną czytelność, z użyciem znaków o rozmiarze czcionki, której wysokość małej litery, wynosi co najmniej 1,2 mm, a w przypadku małych opakowań, których największa powierzchnia ma pole mniejsze niż 80 cm2 - co najmniej 0,9 mm,